اخبار همايش

اطلاعيه مهم

تعويق زمان برگزاري همايش اطلاعات بيشتر...


   

چکيده مقاله هاي پذيرفته شده

1- ((برخي از موانع داخلي توسعه ي گردشگري در ايران و راهکارهاي تاريخي رفع آن ها))

دکتر علي محمد طرفداري
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
2- ((نگرشي بر ظرفيت هاي بالقوه گردشگري ادبي با رويکرد عرفاني))
مورد مطالعه: استان سمنان
داوود کيا کجوري، خديجه نصيري
3- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ در منطقه قومس))
سميه خادمي دانشجوي کارشناسي ارشد اديان وعرفان 
4- ((نقش شطحيات عرفاني در شاخص شدن شخصيت بايزيد بسطامي))

دکتر رضا اسد پور، روشنک جهاني

5- ((سمبليسم نور و رنگ در آراء علاءالدوله سمناني و سيد محمد حسن نور بخش))

دکتر جمشيد جلالي

6- ((غربت انديشي صوفيانه و تاثير آن بر شعر فارسي))

دکتر سعيد زهره وند

7- ((بررسي بن مايه تنبيه در قصه هاي کرامت))

ايرج شهبازي

8- ((راز ماندگاري مثنوي مولانا در عصر اطلاعات انفورماتيک))

دکتر نسرين جهانگردي

9- ((تبيين فلسفه حقيقي سفر در انديشه عارفان مسلمان))

معصومه عزيزي خادم، مدرس دانشگاه آزاد دهلران

10- ((وحدت شهود از ديدگاه شيخ علاءالدوله سمناني))

دکتر علي اکبر افراسياب پور
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 ميترا اميد بخش
کارشناس ارشد عرفان اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

11- ((گردشگري اسلامي راهبردي نوين در توسعه همگرايي کشورهاي اسلامي))

جعفر کريمي1*، محمد حسن الهي زاده2، مهدي جمالي نژاد3
1 دانشجوي دکتري جغرافيا دانشگاه پيام نور تهران
2استاديار تاريخ دانشگاه بيرجند
3 دانشجوي دکتري جغرافيا دانشگاه اصفهان

12- ((مطالعه ي سبک شناسانه ي  ميراث عرفاني پير خرقان؛ ابوالحسن))

طاهره ميرزايي 1 سميرا شفيعي2

13- ((يادآوري چند نکته درباره جايگاه سفر در عرفان و تصوف اسلامي))

دکتر مهدي رضائي استاديار دانشگاه سلمان فارسي کازرون

14- ((شيخ علاء الدوله سمناني و تاثير او بر عرفان شرق))

شهرام شاه زيدي   ليسانس الکترونيک – خلبان بازنشسته

15- ((بايزيد بسطامي در شبه قارة هند))

سعيد کريمي عضو هيأت علمي بنياد دايرة‌المعارف اسلامي

16- ((جايگاه گردشگري در آيات و روايات اسلامي و نقش آن در توسعه روابط ملتها))

دکتر ميرنجف موسوي استاديار دانشگاه اروميه، علي باقري کشکولي کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

17- ((نقش عارفان بزرگ در توسعه گردشگري و رونق اقتصادي اجتماعي منطقه قومس))

دکتر اکبر شعباني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

18- ((کهن الگوي سفر در مثنوي جلال الدين محمد مولوي و دژ درون سنت ترزاي آويلايي))

دکتر سهيلا صلاحي مقدم استاد يار دانشگاه الزهرا، شفق غلامي شعباني

19- ((پياده راه عرفان طرحي نو در ترويج عرفان اسلامي))

1- محمدحسين صائبي 2- فرزانه مهروش 3- ناهيدمهروش

20- ((تأثيرپذيري بايزيدبسطامي ازعرفاي پيشين وتأثيرگذاري وي برعرفاي بعدي))

دکتر قدرت الله خياطيان استاديار دانشگاه سمنان1، رؤيا رضامنش کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان2 

21- ((جايگاه گردشگري در آئينه آيات و روايات اسلامي و مقايسه آن با ديگر اديان ))

دکتر علي نصر اصفهاني  امير قرباني  فرانک شيران

22- ((شکوفايي ساخت و ساز مقابر عارفان در دورة ايلخانان))

ولي‌الله کاوسي 

23- ((عمود عرفاني از سمنان به هرات))

دکتر محمد جعفر ياحقي، استاد دانشکده ي ادبيات و علوم بشري دانشگاه ي فردوسي
مژگان موحد دانشجوي رشته ي ادبيات فارسي، مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه ي فردوسي

24- (( شناخت راهکارهاي جذب گردشگران حوزه عرفان اسلامي))

محمد متحدي

25- (( اهميت بازشناسي انگيزه¬هاي گردشگران در گردشگري حوزۀ عرفان اسلامي))

علي رضا کريم زاده کارشناس ارشد تاريخ

26- ((شيخ بايزيد بسطامي در پرتو سفرنامه ها))

هدي طالبيان – کارشناسي ارشد ايرانشناسي

27- (( بررسي احوال وآثار عرفاي بزرگ قومس))

مريم محمودي دانشجوي کارشناسي ارشد عرفان اسلامي دانشگاه آزاداسلامي واحدنيشابور

28- ((اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي و تاريخي قومس در قرون نخستين اسلامي بستر و زمينه هاي شکل گيري عرفان و انديشه هاي عرفاني در منطقۀ قومس))

علي محمد گودرزي دكتري تاريخ-استاد دانشگاه، رضوان مهرابي استاد دانشگاه وعضوپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي

29- ((گذر از منازل الغافلين سيّاحان به منازل السائرين عارفان))

عباسعلي شاهرودي دکتري معماري، استاديار دانشگاه مازندران

30- ((بازتاب افکار و عقايد بايزيد بسطامي در آثار عطار))

1- حسين علينقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 2- علي اکبر افراسياب پوراستاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

31- ((بررسي تطبيقي برخي از آراي بايزيد بسطامي و شيخ علاء الدوله سمناني))

دکتر قدرت الله خياطيان ،عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان زهرا کريمي ،دانشجوي کارشناسي ارشد عرفان اسلامي دانشگاه سمنان

32- ((گردشگري معنوي- به دنبال تجلي در پديدار غياب))

دکتر محمد رضا وصفي

33- ((سفر از منظر عرفا و مشايخ صوفيه))

ظريفه بالائي‌ يايچي

34- ((نگاهي به احوال ، عقايد ،مقامات و تأثيرات شيخ ابوالحسن خرقاني))

دکتر قدرت الله خياطيان عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان
سميه اسدي دانشجوي کارشناسي ارشد عرفان اسلامي دانشگاه سمنان

35- ((عرفان سياسي علا ء الدوله سمناني))

دکتر عباس سرافرازي دانشيار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي

36- ((تأثير بايزيد بسطامي و شيخ ابوالحسن خرقاني در توسعۀ گردشگري شهرستان شاهرود))

عليرضا اسلام پناه - کارشناس عمران و فعال گردشگري

37- ((سير در آفاق در عرفان اسلامي))

دکتر وحيده فخار نوغاني - استاديار دانشگاه فردوسي مشهد

38- ((کتابشناسي علاءالدوله سمناني و معرفي يک نسخه خطي))

زهره نيک سير دانش آموخته ي مقطع کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
دکتر سيد عباس محمدزاده رضايي استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

39- ((نگاهي اجمالي بر کتاب لطايف اشرفي عارف سمناني))

1- دکتر نيره ابيات  دکتري مطالعات تاريخي اديان وعرفان، دانشگاه تهران 2- زهرا السادات حسيني سمناني کارشناسي ارشد تاريخ تشيع، دانشگاه پيام نور

40- ((بررسي جايگاه سفر در انديشه ي عارفان مسلمان))

آمنه سادات آقاسيدعلي دربندي، فوق ليسانس اديان و عرفان، دانشگاه فردوسي مشهد

41- ((شرح، تحليل  و مقايسة روايت هاي معراج بايزيد بسطامي))

محمد صالحي کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه لرستان)

42- ((بررسي ارزش هاي معماري مجموعه بسطام و آرامگاه عارف بزرگ بايزيد بسطامي))

 مهديه اسفنديار پور(کارشناس ارشد مرمت، مدرس دانشگاه) مژده شول (دانشجوي کارشناسي ارشد معماري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم) حسين موحدي (دانشجوي کارشناسي ارشد معماري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان)

43- ((شيخ ابوالحسن خرقاني کعبه دل ها))

سيد علي اصغر شريعت زاده کارشناس ارشد مديريت و پژوهشگر مردم شناسي

44- ((نقش الگويي مير سيد علي همداني عارف جهانگرد و تأثيرگذار ))

دکتر قاسم صافي دانشيار دانشگاه تهران

45- ((تکمله اي آشنازدايانه بر کتاب نوشته بر دريا(از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني) از دکتر شفيعي کدکني))

سميرا شفيعي کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و پژوهشگر

46- ((کارکرد سفر عرفاني در منظومه هاي ايراني بر پايه شعر عطار و سپهري))

دكتر محمود فضيلت دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

47- ((عارفان بزرگ قومس و توسعه گردشگري))

محمدعلي ميرزايي کارشناس ارشد جغرافياي انساني

48- ((تجلي عشق وعاشقي درسلوک عرفاني پيرخرقان))

1-دکتر سيد مرتضي حسيني شاهرودي 2-فاطمه فرضعلي

49- ((پارادوکس معراج بايزيد با قرائتي چندگانه))

دکتر محبعلي آبسالان عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان

50- ((نقطه هاي پيوند انديشۀ حلاج و ابوالحسن خرقاني در موضوع معرفت الهي))

آرزو ابراهيمي ديناني دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي

51- ((بررسي ارزش هاي معماري مجموعۀ بايزيد بسطامي و نقش آن در توسعۀ گردشگري منطقه از منظر باستانشناختي))

يداله حيدري باباکمال* مريم عابدي** منصور نجفي***

52- ((ارتباط انوار رنگي و گذر از اطوار وجودي در رساله ي نوريه))

معصومه بخشي زاده دانش آموخته ي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دکتر خيرالله محمودي دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي

53- ((معماري عارفانه؛ همراهي فضاي معمارانه با سير و سلوک عارفانه))

عباسعلي شاهرودي دکتري معماري، استاديار دانشگاه مازندران
54- ((تبيين جايگاه وحدت در عرفان اسلامي و کارکرد آن در توسعه گردشگري با تاکيد بر نقش بايزيد بسطامي و اقوام ترکمن))

دکتر محمد رضا رضواني دانشيار دانشکده جغرافيا ، دانشگاه تهران، روح الله کياء کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، دانشگاه شهيد بهشتي

55- ((بررسي وضعيت منطقۀ قومس در عصر بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني از منظر جغرافياي تاريخي و فرهنگي))

يداله حيدري باباکمال* مرتضي بهرامي نهادفر دانشجويان کارشناسي ارشد باستانشناسي دانشگاه تهران**

56- ((ابعاد عرفاني سفر با رويكرد ديني- اسطوره اي براساس مدل كينتيك))

مريم اميني،مربي دانشگاه آزاداسلامي واحداستهبان

57- ((گردشگري پيام درآغاز اسلام و مسيحيت))

دکترحيدرعلي ميمنه جهرمي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم 

58- ((بررسي عارفان منطقه قومس در توسعه گردشگري اين منطقه))

سيده ليلا سيف الله پور دانشجوي کارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه الزهرا

59- ((نگاهي به بايزيد و شطحيّات او در عرصه عرفان))

سودابه لطفي نژادجلالي كارشناس ارشد زبان وادبيّات فارسي  و حميرا ذكريازاده كارسيداني دبير تاريخ

60- ((بررسي جايگاه سير و سياحت در زندگاني مولانا جلال الدين محمد بلخي و بايزيد بسطامي))

امير قرباني-فرانک شيران

61- ((تأثير پذيري شيخ ابوالحسن خرقاني از بايزيد بسطامي و تأثيرگذاري وي بر خواجه عبدالله انصاري ))

زينب شريعت نيا دانشجوي کارشناسي ارشد اديان وعرفان دانشگاه الزهرا

62- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ و مورد اشاره))

معصومه مير صانع مدرس حوزه علميه و دانشگاه وزهرا گودرزي دكتري تاريخ ومدرس مراكزتربيت معلم

63- ((پير درنگاه علاءالدوله سمناني))

ناصر محمدي کارشناس ارشد اديان و عرفان دبير آموزش و پرورش

64- ((نقش سه عارف خطه قومس در شکل گيري حکمت اشراق))

دکترغلامحسين غلامحسين زاده دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

65- ((پرتوي از دستورات و آداب سفر در آيينه آيات و روايات))

محسن طه دانشجوي کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد، دکتر محمد حسن رستمي استاد يار دانشگاه فردوسي مشهد

66- ((خوشه هايي از کلام بايزيد درباره خدا))

سيد محمد علي حسيني ميقاندانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، دبير آموزش و پرورش

67- ((سنت مقامات نويسي مشايخ و سيرت نامه هاي پيران قومس))

محمد ابراهيمپور نمين عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا دانشجوي دکتري دانشگاه تبريز

68- ((هستي عارفان و سلوک عارفانه))

حجت الله جواني استاد يار گروه اديان و عرفان دانشکده الهيات  دانشگاه الزهرا

69- ((بررسي ارزش هاي معماري آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني))

ناديه هدايتي باويل، کارشناس معماري دکتر مهدي حسن زاده استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه فردوسي مشهد مهندس ساسان نوروزي، کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت هاي تاريخي، مدرس دانشگاه

70- ((تبيين فلسفه حقيقي سفر در انديشه عرفاي مسلمان))

اکبر حسين پور-کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي-عضو هيأت علمي دانشگاه امام علي(ع محمد علي ميرزايي-کارشناس ارشد جغرافياي انساني از دانشگاه شهيد بهشتي حسين مهديان- کارشناس ارشد جغرافياي انساني از دانشگاه شهيد بهشتي - عضو هيأت علمي دانشگاه امام علي(ع)

71- ((سلوک عاشقانه از منظر عارف هندو و مسلمان ))

دکتر فياض قرايي عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

72- ((ديدار بناي تاريخي سير از آفاق به انفس))

مهدي اخوان :استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

73- ((نگرشي بر عرفان عاشقانه پير خرقان))

دکتر خيرالله محمودي،دانشيار دانشگاه سلمان فارسي

74- ((بررسي ورود تشيع به شاهرود ونقش دولت مرعشيان در آن))

مجيد منهاجي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي تهران

75- ((تحليل و نقد تفسير شيخ نجم الدين رازي بر شطح ابوالحسن خرقاني که گفت "الصوفي غير المخلوق"))

دکتر محسن پيشوايي علوي عضو هيئت علمي دانشگاه کردستان

76- ((گذري بر انديشه هاي الهي و عرفاني شيخ ابوالحسن خرقاني و تجلي مکاني و فرهنگي  آن در عصر حاضر در راستاي توسعه گردشگري مبتني بر عرفان اسلامي در منطقه بسطام ))

دکتر محمد رضا رضواني - استاد دانشكده جغرافيا- دانشگاه تهران عصمت حسين پور – كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

77- ((گريزي بر جايگاه شيخ علاءالدوله سمناني در عرفان شرق و نقش آن در گردشگردي با رويکرد توانمندي و تنگاهاي موجود))

دکتر داوود حسن آبادي و عصمت حسين پور دانشيار گروه جغرافياي داشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

78- ((مقايسه مکاتب فلسفه محيطي تجربه گرايي و جبر جغرافيا يي با انديشه هاي عرفان اسلامي با تاکيد بر انديشه هاي عرفاي استان سمنان (( بسطامي، خرقاني، سمناني))

دکتر مفيد شاطري و عصمت حسين پور عضو هيات علمي و استاديار  گروه جغرافياي دانشگاه بيرجند 

79- ((نگاهي مقايسه اي بر زندگي و انديشه  ها ي عارفانه ابولحسن خرقاني و بايزيد بسطامي و افتراق مکاني آرامگاه هاي ايشان با رويکرد توسعه گردشگري بخش بسطام))

دکتر عبدالله فرجي و عصمت حسين پور استاد يار گروه جغرافياي دانشگاه زنجان کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

80- ((بايزيد بسطامي از منظر ابن عربي))

دکتر علي ناظميان فرد استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد

81- ((مقايسه ي جايگاه سفر در دين اسلام وزردشت))

دکترمحمد حسين خانمحمدي، دانشيار دانشگاه اروميه الناز همت جو ،دانشجوي کارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه اروميه )

82- ((الگوي سفر درمنظومه هاي عطار نيشابوري))

دکترمحمد حسين خانمحمدي، دانشيار دانشگاه اروميه الناز همت جو ،دانشجوي کارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه اروميه

83- ((بررسي تطبيقي شطحياتِ بايزيد بسطامي و مولانا جلال-الدّين بلخي))

1دکتر مريم شعبانزاده   2محسن عين آبادي - 1استاديار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان 2دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

84- ((مناسبات عرفاني مشايخ آذربايجان و پيران خراسان))

محمد طاهري خسروشاهي موسسه تحقيقاتي علوم اسلامي-انساني دانشگاه تبريز

85- ((سلطان المتألهين شيخ علاء الدوله سمناني در مجموعه آثارش))

دكتر حميد محموديان استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

86- ((مردم دوستي" در بيان امير مؤمنان (ع) و بازتاب آن در انديشه هاي بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقان"))

محمّدعلي ديّاني كارشناسي ارشد، رشته اديان و عرفان تطبيقي

87- ((سيماي تشييع در آثار شيخ علاء الدوله سمناني))

مرضيه درويشي  دانشجوي کارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه کاشان

88- ((سيماي خانقاه هاي ايران در سفرنامه ي ابن بطوطه))

دكتر محمود حيدري استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه ياسوج

89- ((بررسي سيماي بايزيد بسطامي از منظر دکتر عبدالحسين زرين کوب))

سعيد بيگي پور مطلق،کارشناس ارشد تاريخ، مدرس گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامي  واحد خرم آباد

90- ((نقش کاروانسراها و رباط هاي ايران در توسعه ارتباطات ملي و بين المللي ))

دکتر سهراب عسگري استاديار گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور

91- ((سير آفاقي از منظر ابن عربي و شيخ علاء الدوله سمناني))

قدرت ا... خياطيان استاديار دانشگاه سمنان،حسن قادري دانش آموخته کارشناس ارشد الهيات- اديان و عرفان

92- ((سيري برسياحت وگردشگري در آئينه آيات و روايات قرآني ))

دکتر علي حاجي نژاد دانشيار برنامه ريزي توسعه دانشگاه سيستان و بلوچستان جواد فاطمي کارشناسي ارشدجغرافيا و برنامه ريزي توريسم، دانشگاه سيستان و بلوچستان

93- ((انديشه تسامح در آثار و احوال شيخ خرقان))

سيد حميد دلاور

94- ((بررسي تطبيقي آراء بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني))

محمد مشهدي نوش آبادي استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان زهرا مؤمني دانشجوي اديان وعرفان  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

95- ((زمينه هاي اسلامي نظريه اطوار سبعه شيخ علاءالدوله سمناني))

محمد مشهدي نوش آبادي استاديار اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان سميه بابادي دانشجوي اديان و عرفان  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

96- ((بررسي راهكارهاي تربيتي مريدان وشاگردان درانديشه بايزيد بسطامي وعلاءالدوله سمناني))

گل محمد شامردي دانشجوي كارشناسي ارشد عرفان اسلامي دانشگاه سمنان

97- ((سفر و سياحت از منظر امام محمّد غزّالى))

دکتر مجيد بهره ور استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي، دانشگاه ياسوج

98- ((از خانقاه فريومد تا خانقاه سلطانيّه))

مهدي ياقوتيان ـ کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث

99- ((سير آفاق و انفس در تفکر عرفاني))

دکتر فريده داودي مقدم ، استاديار دانشگاه شاهد

100- ((تبرّاي عارفان حق از شيطان پرستان))

دکتر فريده داودي مقدم ، استاديار دانشگاه شاهد

101- ((سفر از ديدگاه عرفا و مشايخ متصوفه))

فاطمه سادات طاهري استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کاشان

102- ((سير و سفر در آينه قران وحديث))

فاطمه سادات طاهري استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه کاشان

103- ((جايگاه گردشگري در آينۀ آيات و روايات اسلامي))

فاطمه قلي پور کالمرزي پژوهشگر مردم شناسي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود

104- ((سيماي عارفانه ي شيخ خرقان))

سيماي عارفانه ي شيخ خرقان ليلا شاماني، کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان

105- ((باز تاب احوال و انديشه هاي عرفاي بزرگ مکتب خراسان در آثار شاعران عارف  سنايي، عطار، سعدي، مولوي و حافظ))

نرگس مرادگنجه، دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه خوارزمي محمدجواد زينلي، استاديار دانشگاه پيام نورسمنان

106- ((گردشگري در منظر آيات و روايات))

دمحمد رضا بذرگر استاديار شهرسازي دانشگاه شيراز، عبدالرضا پاکشير استاديار شهرسازي دانشگاه شيراز، علي دشتي کارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه شيراز

107- ((ارتباط اخلاق و عرفان با تکيه بر سلوک وشخصيت ابوالحسن خرقاني))

دکتر عمادالدين فياضي عضو هيئت علمي ومدير گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

108- (("معرفي کتاب "مکاتبات عبدالرحمن اسفرايني با علاء الدوله سمناني))

ابوالقاسم برادران دانشجوي دکترا دانشگاه فردوسي مشهد

109- ((شيخ علاء الدوله سمناني و نظريه وحدت وجود))

ابوالقاسم برادران دانشجوي دکترا دانشگاه فردوسي مشهد

110- ((تأملي در رساله هاي فارسي علاءالدوله سمناني))

عليرضا شانظري استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج

111- ((رويکردي بر مفاهيم بنيادي عرفان اسلامي بر اساس  متون اصيل عرفاني  قرآن  کريم  و سنت نبوي و سيره پيشوايان معصوم عليهم السلام ))

محمود اميري: محقق و پژوهشگر مرکز بازشناسي اسلام و ايران

112- ((تبيين فلسفه حقيقي سفر در انديشه عارفان مسلمان))

سعيد گراوند استاديار اديان و عرفان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

113- ((تبيين مفهوم و ابعاد گردشگري عرفاني و معنوي و ضرورتها و الزامات توسعه آن در عصر حاضر))

دکتر محمد رضا رضواني- استاد دانشکده جغرافيا-دانشگاه تهران

114- ((گردشگران داخلي و خارجي و عرفان شرقي))

دکتر محمد اديبي مهر- عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، پرديس قم

115- ((بررسي ديدگاه هاي انسان مدارانه شيخ ابوالحسن خرقاني))

الهام موحدي

116- ((عارفان مسلمان وعلل سياحتگري توسط آنان))

دکتر محمد علي چلونگر دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، سيد هاشم موسوي

117- ((تاثير تفکر طريقت بر شکل گيري مجموعه مزار شيخ صفي الدين اردبيلي))

دکتر مجتبي رضازاده اردبيلي عضو هيات علمي دانشکده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران دکتر حميد رضا انصاري استاديار دانشکده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران

118- ((خود سازي))

سيده ساناز حسيني دانشجوي کارشناسي معماري ، فاطمه شاه حسيني دانشجوي کارشناسي معماري

119- ((سفر در متون عرفاني))

سيده ساناز حسيني دانشجوي کارشناسي معماري ، فاطمه شاه حسيني دانشجوي کارشناسي معماري

120- ((مفاهيم بنيادي عرفان اسلامي درمتون شيخ ابو الحسن خرقاني وتأثيراوبرعطار نيشابوري))

دکتر سيد احمد امام زاده عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، محمد حسين مجدم کارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي

121- ((عرفان و عرفا در سفر نامه هاي خارجي))

دکتر محمد علي چلونگر دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، معصومه بنداني کارشناس ارشد شيعه شناسي دانشگاه اصفهان

122- ((تأثيرگذاري بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني بر مولوي در ساحت قبض و بسط))

دکتر محمدکاظم علمي سولا دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد سيده سوزان انجم روز کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

123- ((نهاد خانقاه و نقش آن در تطوّر تصوّف تا دورۀ صفويه))

دکتر حسن اکبري بيرق دانشيار دانشگاه سمنان ليلا سه چوبي دانشجوي کارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه سمنان

124- ((بررسي کالبدي ومعنوي استراحتگاه هاي ميان راهي در سفرهاي گذشته و حال))

سيد حسين اشرفي کارشناس ارشد مهندسي معماري- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

125- ((بررسي مفاهيم معنوي وعرفاني آب در سيماي شهر))

سيد حسين اشرفي کارشناس ارشد مهندسي معماري- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

126- ((ارائه راهکارهاي مناسب سازي مبلمان شهري براي شهروندان و گردشگران))

سيد حسين اشرفي کارشناس ارشد مهندسي معماري- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

127- (("نقدي بر خلوت گزيني عرفا با تکيه بر مشي "علاء الدوله سمناني))

علي اکبر شايسته نژاد 

128- ((نقش عرفان اسلامي درتوسعه سفرهاي زيارتي و سياحتي در ايران))

دكتر محمدرضا كرمي پور عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زنجان، علوم تربيتي

129- ((آداب سفر در آيينۀ متون برجستۀ عرفاني))

دکتر سيد محمد دشتي استاديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي کازرون فرناز ملکي کارشناس زبان وادبيات فارسي

130- ((بررسي تصاوير پارادوکسيکال و فضاي سوررئال بر مبناي تفکر وحدت وجود در انديشه و بيان بايزيد بسطامي))

سميه اسدي دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

131- ((بررسي جايگاه و اهميت سفر در آموزه هاي عارفان مسلمان و نقش آن در گسترش شاخصه هاي تمدن))

دکتر علي صفايي استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان

132- ((بررسي کيفيت تجلي افکار و شيخصيت مشايخ قومس در تفسير کشف الاسرار ميبدي با تاکيد بر بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني))

دکتر علي صفايي استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان مصطفي اسلامي دانشجوي کارشناسي زبان و ادبيات فارسي داشگاه گيلان

133- ((جايگاه سفر و جهانگردي از نگاه قران ))

مهندس اشرفي(مدير گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود)؛فاطمه شاه حسيني دانشجوي کارشناسي مهندسي معماري ؛ساناز حسيني دانشجوي کارشناسي مهندسي معماري

134- ((بررسي اهميت نقش رباط ها و کاروانسراهاي مرکزي ايران در ميزباني از سياحان ))

فرانک شيران_امير قرباني

135- ((نقش گردشگري در ارائه چهره حقيقي از عرفان اسلامي ))

نکيسا جزائريان، کارشناس ارشد مديريت جهانگردي دانشگاه علامه طباطبايي تهران، محسن عامري، کارشناس ارشد مديريت جهانگردي دانشگاه علامه طباطبايي تهران 

136- ((تاريخ در آثار علاء الدّوله ي سمناني ))

عباس حسن خاني کارشناسي ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) قزوين

137- ((بازتاب اسطوره در رفتار، باورها و سخنان بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني  ))

مصطفي ملک پائين دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه بيرجند

138- ((نقش رباط ها و خانقاه هاي ايران در ميزباني از عارفان و سياحان ))

سميرا اصغري دانشجوي کارشناسي ارشد اديان و عرفان، دانشگاه فردوسي مشهد

139- ((بررسي حكايات بايزيدبسطامي درآثارمنظوم عطار ))

سيدهادي ميرآقايي دبيرزبان وادبيات فارسي مراكزپيش دانشگاهي شهرمقدس مشهد

140- ((سيماي اخلاقي واجتماعي بايزيدبسطامي بااستنادبر«كتاب النور»سهلگي ))

سيدهادي ميرآقايي دبيرزبان وادبيات فارسي مراكزپيش دانشگاهي شهرمقدس مشهد

141- ((شرح حال شيخ عبدالله داستاني عارف گمنام معاصرابوالحسن خرقاني درمنطقه ي بسطام ))

سيدهادي ميرآقايي دبيرزبان وادبيات فارسي مراكزپيش دانشگاهي شهرمقدس مشهد

142- ((مستي هستي ))

دکتر اردشير منظمي عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان

143- ((تأثير گردشگري شهري برحفظ و نگه داري ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي مطالعه موردي،شهرستان سمنان ))

محبوبه ميرزايي مؤسسه آموزش عالي گنجنامه همدان نسترن رسولي مدرس مؤسسه آموزش عالي گنجنامه همدان

144- ((برر سي علل تشابهات زيبايي شناختي در نگارگري و ادبيات داستاني ايراني اسلامي متاثر از عرفان اسلامي ))

دکتر اصغر فهيمي فر عضو هيءت علمي دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس

145- ((شاهرود در سفرنامه آلبرت شيندلر ))

مجيدمنهاجي دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه خوارزمي تهران تربيت معلم، حسين نظري دانشجوي کارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تهران

146- ((بررسي تطبيقي آراء تربيتي و انسان مدارانه شيخ ابوالحسن خرقاني با آراءانديشمندان تربيتي غرب ))

فاطمه حسين پور کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي دانشگاه علامه طباطبايي- استاد  دانشگاه علمي کاربردي جهاد کشاورزي بسطام –شاهرود

147- ((تشابهات سخنان بايزيد بسطامي با اوپانيشادها ))

ناهيد عيسي زاده(کرشناس ارشد پژوهش هاي تاريخي و ادبي دانشگاه تبريز)

148- ((بررسي سيماي بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني در آثار پژوهشگران غربي ))

ولي عبدي دانشجوي دکتري رشته اديان و عرفان واحد علوم و تحقيقات تهران، فاطمه امامي دانشجوي کارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان دانشگاه فردوسي مشهد، مرجان براوي دانش آموخته رشته اديان و عرفان دانشگاه فردوسي مشهد

149- ((بررسي نقش سه عارف بزرگ قومس در توسعه گردشگري ايران و نگاهي اجمالي به اقدامات انجام شده در ساير کشورها براي جهاني کردن شخصيت هاي عرفاني و مذهبي خود ))

افسانه هجرتي کارشناس مامايي

150- ((آسمان سياست در قومس بي ستاره بود نگاهي به تاريخ سياسي ايالت قومس در شش قرن اول اسلامي ))

علي غفراني استاديار دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد

151- ((بررسي حال و مقام در رباعيات علاءالدوله سمناني ))

دکتر سيد مهدي رحيمي استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند زهرا دهقاني کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ه

152- ((کارکرد شناسي سمبوليسم عرفاني در ارتباط تصويري راهکاري برجذب گردشگر ))

عاليه سرمدي / کارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي بيتا حمزوي / کارشناسي ارتباط تصويري مرضيه شيرواني / دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

153- ((بررسي محتوايي و تطبيقي معراج نامه بايزيد بسطامي ))

دکتر مهين پناهي-دانشيار دانشگاه الزهرا-گروه زبان و ادبيات فارسي خديجه شهرويي-دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي-دانشگاه الزهرا

154- (("مانستان ها مظاهري از عرفان در شرق: جاذبه رنگ و تصوير و سفر در مانويت" ))

دکتر ليلا هو شنگي عضو هئيت علمي دانشگاه الزهرا ،دانشكده الهيات ،گروه اديان وعرفان و دانشجو حميده امير يزداني دانشجوي کارشناسي ارشد رشته ي اديان و عرفان تطبيقي،

155- ((بررسي مفهوم تجلّي در انديشه و تعاليم شيخ علاءالدوله سمناني ))

دكتر الهۀ معروضي، پزشك، پژوهشگر ادبيات و عرفان شرق، راهنماي گردشگري

156- ((حفظ بناهاي عرفاني و نقش آن در توسعه گردشگري ))

قلي پور کالمرزي- پژوهشگر مردم شناسي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود

157- ((شناخت پتانسيلهاي اکوتوريستي آسايش بيوکليماتيک انساني شهرستان اردبيل ))

بهروز سبحاني استاديار گروه جغرافياي طبيعي (دکتراي اقليم شناسي)، دانشکده علوم و ادبيات انساني، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، صغري عابدپور ، منيره پرستار ، زينب اسماعيل زاده

158- ((توسعه گردشگري فرهنگي منطقه بسطام با توجه به سبک هاي معماري مجموعه آرامگاه بايزيد بسطامي ))

هادي خوشبخت وش: دانش‌آموخته کارشناسي معماري

159- ((سيرانفسي ازديدگاه بايزيد بسطامي و محيي الدّين ابن عربي ))

دکتر قدرت الله خياطيان استاديار دانشگاه سمنان افسانه جعفري دانشجوي کارشناسي ارشد عرفان اسلامي دانشگاه سمنان

160- ((معراج بايزيد بسطامي دربستر شطحيات ))

همتعلي حقي کاکاوند دانشجوي کارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان دانشگاه فردوسي مشهد

161- ((بررسي آراء و انديشه هاي شيخ ابوالحسن خرقاني در رابطه با وحدت و صلح جهاني ))

دكتر احمد اشرفي،دكتراي تاريخ واستاد دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود و فاطمه حسين پور كارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبيقي وبين الملل، مربي دانشگاه علمي كاربردي جهاد كشاورزي بسطام

162- ((مردم گرايي در انديشه و زندگي عارفان قومس ))

پژوهشگران : فريبا رحماني ( دانشجوي کارشناسي ارشد در رشته منطق فلسفي ـ دانشگاه تربيت مدرس) و  زهرا جهانبازي ( فارغ التحصيل کارشناسي ارشد اديان و عرفان تطبيقي ـ دانشگاه تهران)

163- ((سيماي بايزيد بسطامي در مثنوي مولوي ))

امير مؤمني هزاوه استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

164- ((نقش مشاهير بزرگ ادب و عرفان در جذب توريست به بسطام ))

دکتر عباس عليپور، دکتر رضا دوستان، معصومه براري، فاطمه حافظ نيا

165- ((سنجش پتانسيل ايران با محوريت گردشگري مذهبي ))

دکتر فظيله خاني، محمد سلمان شريفي، نگين شکروي

166- ((جايگاه گردشگري در آئينه و روايات اسلامي ))

دکتر علي ربيعي،آمنه ارزاني

167- ((راهکارهايي براي توسعه گردشگري عرفاني منطقه قومس ))

بهمن رحيمي

168- ((تجلي ذکر در آثار علاءالدوله سمناني و مقايسه آن با ديدگاه ابن عربي ))

دکتر زهرا اختياري، آذر اکبر زاده ابراهيمي

169- ((جايگاه گردشگري در ايران باستان ))

رويا سيفي

170- ((نياز انسان امروزي به انديشه هاي بايزيد بسطامي ))

 علي اکبر قاسمي گل افشاني

171- ((انديشه هاي جهاني ابوالحسن خرقاني ))

علي اکبر قاسمي گل افشاني

172- ((سيماي عرفان و عرفا در سفر نامه هاي داخلي مسلمانان ))

دکتر محمد علي چلونگر، محمد جزيني

173- ((بايزيد بسطامي در آثار عطار نيشابوري  ))

مهري اميني ثاني

174- ((ابوالحسن خرقاني و آئين جوانمردي ))

دکتر پروانه عروج نيا

175- ((مزار منسوب به ابوالحسن خرقاني در ترکيه ))

دکتر عليرضا مقدم

176- ((تمايلات شيعي علاءالدوله سمناني ))

عليرضا خادم الفقرا، احمد بومون

177- ((بايزيد در شرح شطحيات روزبهان ))

همايون شکري

178- ((جايگاه سفر در انديشه عرفا و متصوفه ))

عليرضا خادم الفقرا

179- ((برنامه ريزي استراتزيک قابليت هاي عرفان اسلامي در رابطه با جذب گردشگران بين المللي با تاکيد بر منطقه قومس ))

دکتر مهدي سقايي،زهره جوانبخت قهفرخي

180- ((مشرب سلوکي و انديشه توحيد وجودي بايزيد بسطامي ))

حسن بادنج

181- ((اهميت و جايگاه سياحت و گردشگري در آيات و روايات اسلامي ))

رضا تاج آبادي، محمد رحيمي، سميه شعباني محمد جمال باقري

182- ((طنز در زبان ابوالحسن خرقاني ))

دکتر حبيب الله عباسي،فرزانه پورقناد

183- ((از سکر و شوق بايزيد بسطامي تا انسان گرايي جوانمردانه ابوالحسن خرقاني و خرد عارفانه ابوالعلاء سمناني ))

فرزانه بگوند

184- ((طبقه بندي و تحليل تزئينات معماري آرامگاه امام زاده محمد بسطام ))

ناهيد مصلحي، الهه محمدزاده

185- ((تحليل انديشه هاي انسان دوستانه جهان شمول شيخ ابوالحسن خرقاني و بازتاب آن در آثار سعدي ))

دکتر يوسف نيک روز

186- ((سفر به سوي سيمرغ با دو بال عشق و معرفت ))

دکتر علي غفاري، فريده اسدزاده

187- ((تبيين فلسفه حقيقي سفر در انديشه عطار نيشابوري ))

دکتر علي غفاري، فريده اسدزاده

188- ((از اسفراين تا شاهرود باز خواني سخنان بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني در جواهرالاسرار شيخ آذري ))

دکتر يوسف علي يوسف زاده

189- ((بررسي شطحيات بايزيد بسطامي ))

دکتر محمد امير مشهدي، شهناز رزمجو

190- ((تناقض مردم گريزي و مردم نوازي در احوال بايزيد بسطامي ))

محبوبه عاشوري

191- ((ارزيابي توسعه گردشگري با تاکيد بر جاذبه هاي عرفاني - اسلامي در منطقه قومس ))

دکتر غلامرضا جمشيد نژاد اول، ميترا خراسانيان، زهره برنده سيفي

192- ((بررسي و تبيين رابطه دو سويه با حق تعالي در نزد خرقاني ))

فرشته صداقت حسن زاده

193- ((نقش رباطها و خانقاه ها در ميزباني از عارفان و سياحان ))

دکتر حسين حاتمي نژاد، نگين شکروي

194- ((جلوه هاي انديشه بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني در منطق الطير و تذکره الاولياء  ))

بهنام قاسمي، سميه موسي پور

195- ((بررسي سفر آفاقي صوفي در مثنوي معنوي  ))

سميه خورشيدي

196- ((بررسي اهميت مزارات 3 عارف بزرگ قومس و چگونگي بهره وري بهينه از آنها در توسعه گردشگري منطقه قومس ))

زهره برنده سيفي، ميترا خراسانيان

197- ((تأثيرات فردي و اجتماعي سير و سفر در رشد و تکامل انسان ))

سعيد وزوائي، رضا قلي زاده،سعيد دستمالچي، هنگامه صيادي

198- ((اهميت و جايگاه سفر در تکامل انسان از منظر روايات اسلامي ))

سعيد وزوائي، رضا قلي زاده،سعيد دستمالچي،مينا زارع کاريزي

199- ((بررسي درونمايه ي فتوت نامه علاءالدوله سمناني  ))

دکترعليرضا فاضلي،دکتر علي سنايي

200- ((جايگاه و توسعه گردشگري در مناطقي با پيشينه عرفاني ))

سعيد خاني نژاد، محبوبه حسيني رضواني

201- ((بررسي انگيزه هاي عرفاني در توسعه گردشگري با تکيه بر عرفان شرق ))

محبوبه حسيني رضواني

202- ((شهر نورهاي سبز؛ از بايزيد بسطامي تا علاءالدوله سمناني ))

معصومه بخشي زاده

203- ((مقايسه تطبيقي نيازهاي فضايي معماري گروههاي جمعيتي گردشگر آرامگاه بايزيد بسطامي با آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني  ))

دکتر مهدي حسن زاده، فاطمه جمشيدي

204- ((پيرامون خانقاه شيخ علاءالدوله سمناني ))

حسن قادري، الهه متولي زاده

205- ((تبيين حقيقي سفر در انديشه مولانا ))

مرضيه برشادي پور، جمشيد پورعرب

206- ((کارکرد عناصر عرفاني در بناهاي اسلامي و اثر گذاري آن بر گردشگران غربي ))

دکتر امير حسن ندايي

207- ((بررسي موقعيت گردشگري منطقه قومس بر مبناي دو تکنيک بازاريابي مکان و برند سازي مکان ))

راحله فدوي

208- ((مواضع عارفان مسلمان در برابر جور و ستم حاکمان و تأثير گذاري ايشان در نشر تعاليم اسلامي ))

محمود اميري

209- ((چند فرهنگ گرايي و روش شناسي عرفاني ))

عليرضا محمدي کله سر

210- ((بررسي جايگاه سير و سفر در وادي هاي عرفاني ))

مريم رمضانيان دوين

211- ((تأثير عناصر هويت بخش شهري و گردشگري نمونه شهر سمنان ))

مرضيه کياني صبا

212- ((بررسي و تحليل شطحيات عارف نامي بايزيد بسطامي از منظر تحليل گفتمان انتقادي ))

زهراحامدي شيروان، دکتر سيد مهدي زرقاني

213- ((بررسي استعاره در شطحيات بايزيد بسطامي و شيخ ابوالحسن خرقاني در چارچوب زبان شناسي شناختي ))

زهرا حامدي شيروان

214- ((بررسي و مقايسه سبک شناسانه شطحيات بايزيد بسطامي و شيخ ابوالحسن خرقاني در چارچوب دستور نقش گرايي هاليدي ))

زهرا حامدي شيروان، محمد رضا پهلوان نژاد

215- ((خاستگاه تصوف از ديدگاه روبرت چارلز زنر با توجه به اقوال بايزيد بسطامي ))

سروش قنبري

216- ((بررسي جايگاه گردشگري از ديدگاه قرآن کريم ))

دکتر عبدالله فرجي، منصوره در محمدي

217- ((واکاوي چالشهاي فقهي در صنعت گردشگري و ارائه راه حل ))

دکتر عباسعلي سلطاني

218- ((رهيافت گردشگري فرهنگي در منطقه قومس با تکيه بر شخصيت هاي عرفاني ))

دکتر فظيله خاني

219- ((توانمندي آرامگاه عرفاي نامي ايران در توسعه و جذب گردشگران فرهنگي ))

ليلا علامير،زهرا رضايي، پروين عليزاده

220- ((از خامي به پختگي، رهاورد سفر در فرهنگ ديني ايران زمين ))

اعظم حشمتي

221- ((شناخت و بررسي انگيزه هاي گردشگران عرفاني و ديني و ارائه راه کارهايي براي جذب آنها ))

حميد رضا پور برات

222- ((عرفان عابدانه يا عاشقانه، اختلاف بنيادين مکتب بغداد و خراسان و بررسي آراء بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني در اين باب ))

امير رضا فروزان يزداني

223- ((بررسي قابليت هاي اکوتوريسم جنگل ابر به منظور تاثير بر هم افزايي توريسم عرفاني - مذهبي در شاهرود ))

دکتر عبدالله فرجي، رضيه اکرمي 

224- ((شباهت سخني از بايزيد با سخني از سعدي و سخني از خرقاني با قسمتي از مخزن الاسرار نظامي ))

ميثم زارع، جهانگير صفري محمود قره داغي

225- ((بررسي مقايسه اي معراج ارداويراف و بايزيد بسطامي ))

وجيهه ابهري

226- ((همسفر صوفي ))

مرضيه خير، دکتر مهدي رضايي

227- ((سوررئاليسم در سخنان شيخ ابوالحسن خرقاني ))

سارا حسام پور

228- ((معرفي اجمالي شطحيات بايزيد بسطامي و نگاه او به ابليس ))

هدي خرم آبادي

229- ((شناخت و بررسي مرمت هاي انجام شده در مجموعه تاريخي آرامگاه بايزيد بسطامي ))

فرنوش حميدي، ديانا ابوالفظلي، دکتر مهدي حسن زاده، ساسان نوروزي

230- ((مفهوم جوانمردي در نگاه بايزيد بسطامي  و ابوالحسن خرقاني  ))

فرزانه باخدا

231- ((سفر در آموزه هاي اسلامي و ميراث عرفاني ايراني، و گردشگري مدرن: يک مطالعه مروري تطبيقي  ))

ندا رضوي زاده

232- ((نقش عرفان و تصوف به عنوان ميراث تمدن اسلامي در توسعه گردشگري مورد مطالعه: شيخ ابوالحسن خرقاني))

محمد حيدري

233- ((احکام و آداب سفر در انديشه عرفاي مسلمان ))

دکتر مصطفي رئيسي بهان

234- ((سير، سفر و گردشگري در آيات و روايات ))

مسعود شاوراني

235- ((الگوي اخلاقي بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني در رفتار با جانداران ))

مسعود شاوراني

236- ((با زنمود نيم رخي از حالات بايزيد بسطامي در آثار عطار نيشابوري ))

عبدالمجيد محققي، شهرام باهنر

237- ((طنز عرفاني بايزيد و فضاي کارناوالي ))

سيد محمد استوار نامقي

238- ((مراتب وجودي انسان در تفسير عين الحياه علاءالدوله سمناني ))

محمد علي يوسفي

239- ((کشف امکان ارتباط بين عرفان، گردشگري و صلح ))

رسول اکبري

240- ((تجلي عرفان بايزيد در عوارف المعارف سهروردي ))

دکتر هادي رضوان

241- ((جايگاه سير و سفر در آموزه هاي ديني و عرفان اسلامي ))

دکتر صاحبعلي اکبري

242- ((بررسي مقايسه اي مفهوم فنا از ديدگاه بايزيد بسطامي و اوپه نيشدها ))

مريم نيازپور

243- ((معرفي، مقايسه و بررسي دو مکتب سکرو صحو ))

فريار کمالي تقوي

244- ((جايگاه گردشگري در آينه آيات و روايات اسلامي ))

سيد حسين اشرفي

245- (( علاء الدولة سمناني و بوديسم))

عباس رجبي گوندره

246- (( دعاوي و انگيزه هاي عرفاي قومس در سير آفاق و گردشگري))

دکتر حسن اکبري دانشيار دانشگاه سمنان، زينب سليماني

247- ((سير انفسي يا سفر تمثيلي گزارشي از منطق الطير عطار))

دکتر مصطفي رئيسي بهان - زهرا کمالي

248- (( علاءالدوله سمناني و سعدالدين حمويه))

زهره نجفي استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ذدانشگاه اصفهان

249- (( مباني نظري نقش بناهاي عرفاني در توسعه گردشگري))

آرش قراگوزلو استاد يار دانشگاه پيام نور بجنورد

250- ((معرفي نسخه خطي نورالعلم و ضياءالقلوب از ابوالحسن خرقاني))

زهرا يعقوبي دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مشهد

251- ((نظر نگاهي به شطحيات بايزيد بسطامي و تاثير آن بر زيبايي شناسي عرفاني پارسي))

فاطمه مجيدي دانشجوي ارشد دانشگاه سمنان

252- (( وجوه اشتراک در انديشه و سلوک عرفاني شيخ ابوالحسن خرقاني و عبدالرحمن جامي))

زهرا مهاجري

253- ((نقش کيفيت سفر نزد صوفيه در درک آنان از فرايند رشد معنوي))

احمد شاکر نژاد دانشجوي دکتري فلسفه دين

254- ((اهميت سير و سياحت در عالم عرفان))

معصومه وفايي نيا
255- ((سخن در باب انديشه هاي سلطان العارفين بايزيد بسطامي))

علي صابري
256- ((پيشينه تاريخي ولايت کومش دهستان خرقان  ))

حميد عرب عامري
257- ((چهره بي همتاي ابوالحسن خرقاني))

حميد عرب عامري
258- ((نقش کيفيت سفر نزد صوفيه در درک آنان از فرايند رشد معنوي))

احمد شاکر نژاد دانشجوي دکتري فلسفه دين
259- ((نقش گردشگري ادبي در آموزش کودکان و نوجوانان))

امير قرباني - فرانک شيران

260- ((جايگاه ادب در سيرو سلوکعرفاني بايزيد بسطامي))

علي دشتي - حسن علي آقاخاني نژاد

261- ((بررسي موقعيت علمي و عرفاني عبادي شيخ ابوالحسن خرقاني))

حميد عرب عامري

262- ((بررسي آثار و احوال علاءالوله سمناني))

مريم محمودي

263- ((ابعاد عرفاني سفر با رويکرد ديني-اسطورهاي))

مريم اميني مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

264- ((زيبايي شناسي از نگاه با يزيد بسطامي و ديگر عرفا))

فاطمه مينا خاني دانشجوي دکتري حکمت متعاليه دانشگاه فردوسي مشهد


نظرسنجي

وب سايت همايش چگونه است

[ نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 107
نظرات: 0  تعداد بازدید کنندگان :135533
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.